Ghiozdane pentru copii sărmani din judeţul Bacău

Începutul anului şcolar a însemnat punerea în practică a unor acţiuni social-educative ale Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Biserica a întreprins o serie de anchete sociale prin care au fost identificaţi copii cu o situaţie materială precară. Aceştia au beneficiat de programele Bisericii, primind rechizitele necesare anului şcolar pe care, altfel, nu aveau şanse să le achiziţioneze. Riscul abandonului şcolar în rândul acestor elevi sărmani era foarte ridicat. IPS Arhiepiscopul Ioachim al Romanului şi Bacăului a avut amabilitatea să ne vorbească despre aceste proiecte ce fac parte din misiunea socială a Bisericii Ortodoxe Române. (Z.P.)

Puterea: Între misiunile sociale asumate de Arhiepiscopie se află şi programe dedicate tinerilor elevi. Aţi pus bazele, în urmă cu trei ani, uneia dintre cele mai apreciate iniţiative prin care mii de elevi au fost ajutaţi de biserică, iar sub coordonarea dumneavoastră directă se desfăşoară unul dintre cele mai ample proiecte social-educative din zonă.

IPS Arhiepiscop Ioachim: Bise­rica a pus la punct acţiuni concre­te atât împotriva abandonului şco­lar, cât şi pentru susţinerea elevi­lor defavorizaţi şi pentru promova­rea educaţiei şi studiului în şcoa­lă. Printre acestea se numără acor­darea de burse de studiu, finanţa­rea unor programe şcolare şi acor­darea de rechizite şi ajutoare. Cât despre proiectul pe care îl coordo­nez, acesta poartă un titlu suges­tiv: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi”. În cadrul acestui pro­iect, numai în acest an vor fi finan­ţate programe social-educative fi­nanţate cu 75.000 de lei din fondu­rile Eparhiei Romanului şi Bacău­lui, sub formă de burse, ajutor pen­tru plata cazării în cămine, a trans­portului la şcoală, cumpărarea de haine şi rechizite destinate copii­lor şi elevilor defavorizaţi. Este un dar făcut din inimă, în numele lui Dumnezeu. La rugăciunile de bine­cuvântare pe care le-am organizat în Bacău, Moineşti sau Oneşti, s-au împărţit copiilor 5.000 de pachete cu rechizite şi dulciuri. Anchetele sociale pe care le-am făcut în paro­hii ne-au arătat unde este nevoie de ajutorul nostru.

Au mai fost împărţite, acum, la începutul anului şcolar 1.200 de ghiozdare complet echipate, celor mai defavorizaţi dintre copiii din judeţul Bacău şi zona Romanului. Elevii care le-au primit au fost se­lectaţi din familii cu venituri re­duse şi risc înalt de abandon şcolar de comisii formate din preoţii noş­tri parohi, alături de profesorii de religie şi reprezentanţii conduce­rii şcolilor. •

Un adevărat parteneriat între Biserică, Şcoală şi Familie. Alte 500 de ghiozdane vor ajunge zile­le acestea la copiii din parohia Bi­sericii Precista din Bacău, din Ră­căciuni, Sascut, Moineşti, Buhuşi, Oneşti şi Roman.

Puterea: V-au fost alături locuitorii în misiunile sociale pe care vi le-aţi asumat şi le coordonaţi?

IPS Arhiepiscop Ioachim: Pot să vă spun că proiectul „Lă­saţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi” a debutat vineri, pe 11 sep­tembrie, în faţa a peste 4.000 de credincioşi băcăuani. De fapt, zi­lele acestea, la rugăciunile de bine­cuvântare ne-au fost alături pes­te 18.000 de persoane, la Bisericile „Sf. Dumitru” şi „Sf. Împăraţi” din Bacău, la Catedrala „Naşterea Mai­cii Domnului” din Moineşti sau la „Pogorârea Duhului Sfânt” din Oneşti. Tineri şi bătrâni deopotri­vă au venit în port popular, cu mare entuziasm şi astfel şi-au mărturisit public ataşamentul faţă de valori­le spirituale, culturale şi naţionale promovate de Biserică. Să nu crea­dă cineva că Biserica ortodoxă va fi îngenuncheată, mai ales la popo­rul român. Ne-am bucurat să pri­mim aprecierea conducerii Inspec­toratului Şcolar Judeţean Bacău. Chiar inspectorul general prof. dr. Alina Pistol a susţinut la manifes­tarea noastră că instituţia pe care o conduce consideră ca esenţială im­plicarea Bisericii în aceste acte ca­ritabile, care sunt un sprijin impor­tant pentru copii, în special pentru cei ce au o situaţie materială, finan­ciară precară. Şi domnia sa crede că acţiunile noastre sunt un stimul în plus pentru a-i aduce la şcoală.

Puterea: Avem cunoştinţă şi de programe pentru studenţi, în care s-a implicat Biserica.

IPS Arhiepiscop Ioachim: Într-adevăr, există un proiect cu fonduri prin programele POSDRU (Fondul Social European – Progra­mul Operaţional Sectorial Dezvol­tarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învă­ţării pe tot parcursul vieţii cu pia­ţa muncii” – n.r.) implementat de Fundaţia Episcop Melchisedec Fili­ala Bacău, în parteneriat cu Kubert HPS SRL, sub titulatura „Sprijinirea studenţilor în tranziţia spre viaţă ac­tivă prin stagii de practică speciali­zate, orientare în carieră şi consilie­re profesională – Sprijin pentru vii­tor!”. Proiectul se adresează nevoi­lor din regiunile Nord Est şi vine în sprijinul studenţilor în privinţa sta­giilor de practică. Va consta în ac­ţiuni de conştientizare şi informa­re asupra beneficiilor participării la stagiile de practică şi serviciile de consiliere şi orientare în carieră. În prezent, nu există în zonă entităţi care să faciliteze organizarea unor astfel de stagii. În cele mai multe in­stituţii de învăţământ nu se organi­zează stagii de practică, prin care să fie certificate studenţilor cunoştin­ţele teoretice dobândite pe parcur­sul anilor de studii.

Studenţii sunt cei care, după ter­minarea studiilor, trebuie să îşi cau­te loc de muncă şi cei mai mulţi ră­mân şomeri, pentru că nu au acumu­lat aptitudinile specifice muncii prin practică, aşa cum şi-ar dori angajato­rii. Vin doar cu noţiunile teoretice, din păcate un dezavantaj la angajare. Scopul proiectului este tocmai aces­ta, de a asigura participarea la stagii de practică şi la servicii profesionis­te de consiliere şi orientare în carie­ră, la intrarea pe piaţa muncii. Cel pu­ţin 180 de studenţi din sistemul naţi­onal de învăţământ, înmatriculaţi la universităţile din regiunea de Nord- Est, vor beneficia de efectele acestui proiect. Aplicarea lui va avea ca re­zultat crearea unui parteneriat în­tre mediul academic şi angajatori pe baza căruia, studenţii participanţi vor putea să îşi însuşească şi să îşi dezvolte cunoştinţele şi aptitudini­le de muncă.

interviu publicat în ziarul Puterea,

din 15 septembrie 2015

You may also like...