Gramată mitropolitană la întronizarea IPS Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului

Preaiubitului cler din parohii şi mănăstiri, dreptmăritorilor creştini din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei gramate mitropolitane: har şi pace sfântă de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, iar de la noi binecuvântare arhierească şi frăţească întru Hristos îmbrăţişare.

mbp_2656

Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a aşezat în Biserica Sa slujiri deosebite prin pogorârea Sfântului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli. Pe aceştia, Hristos i-a întărit întru propovăduirea Evangheliei Sale şi, prin punerea mâinilor, într-o neîntreruptă succesiune, toţi slujitorii Bisericii de la Sfinţii Apostoli până astăzi, sunt părtaşi aceloraşi daruri de multe feluri ale Preasfântului şi de Viaţă Făcătorului Duh şi răspunzători pentru credincioşii încredinţaţi spre păstorire.

Luând aminte că în ziua de 4 noiembrie 2014 Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Eftimie al Romanului şi Bacăului a plecat dintre pământeni în veşnicia Împărăţiei Cerurilor după o slujire rodnică în Via Domnului din Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, s-au luat măsurile cuvenite în vederea alegerii noului Chiriarh al venerabilei Eparhii moldave.

Astfel, în conformitate cu rânduielile bisericeşti privitoare la alegerea de episcopi, Sinodul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, în data de 13 decembrie 2014, au chibzuit cu frică de Dumnezeu şi cu grijă faţă de poporul cel dreptslăvitor din această eparhie şi au propus Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române persoane potrivite pentru slujirea de arhiepiscop al Romanului şi Bacăului.

În ziua de 16 decembrie, Anul Mântuirii 2014, după săvârşirea Sfintei Liturghii şi a slujbei de Te Deum la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, ierarhii Sfântului Sinod au ales, prin vot secret, pe Preasfinţitul Ioachim Băcăuanul ca Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului.

Născut în localitatea nemţeană Stăniţa, Preasfinţitul Părinte Ioachim a urmat cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ. Pregătirea universitară şi-a împlinit-o la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi la Institutul „Sfântul Serghie” din Paris.

În anul 1980, Preasfinţia Sa a fost tuns în monahism la mănăstirea Bistriţa din judeţul Neamţ, unde a fost hirotonit ierodiacon de către vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist. În anul 1985 a fost transferat la Centrul Eparhial Iaşi, unde a îndeplinit mai multe slujiri: arhidiacon al Catedralei mitropolitane din Iaşi, secretar al chiriarhului și colaborator al revistei „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”.

În ziua de 30 decembrie 1990 a fost hirotonit ieromonah de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care l-a hirotesit ulterior protosinghel şi arhimandrit.

La propunerea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Eftimie, în anul 1998 a fost ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, cu titulatura de „Băcăuanul”.

Pregătirea teologică, râvna duhovnicească și lucrarea misionară săvârșită cu jertfelnicie ca arhiereu și episcop – vicar în Eparhia Romanului și Bacăului, ascultarea faţă de ÎPS Părinte Arhiepiscop Eftimie şi faţă de rânduielile canonice ale Bisericii Ortodoxe, au constituit motivaţia alegerii Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul ca Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului în data de 16 decembrie 2014.

Ca urmare a alegerii amintite rânduit-am în consultare cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ca astăzi, 4 ianuarie, Anul Mântuirii 2015, de prăznuirea Soborului Sfinţilor 70 de Apostoli, a Sfântului Cuvios Teoctist şi a Sfintei Cuvioase Apolinaria, să aibă loc la Catedrala Arhiepiscopală din Roman slujba Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii în cadrul căreia să se săvârşească rânduiala întronizării Înaltpreasfinţitului Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului.

În exercitarea slujirii de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei înmânez, cu credinţă în ajutorul lui Dumnezeu, Preasfinţitului Ioachim cârja arhipăstorească, aşezându-l în scaunul de Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului.

Pe temeiul Sfintelor Canoane şi al prevederilor art. 133 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, facem cunoscut tuturor că Înaltpreasfinţitul Ioachim primeşte astăzi împuternicirea canonică de arhipăstorire ca Arhiepiscop al păzitei de Dumnezeu Arhiepiscopii a Romanului şi Bacăului, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această eparhie. Dăm mărturie în faţa lui Dumnezeu, a ierarhilor Sfântului Sinod aici de faţă, a autorităţilor de Stat, a preoţilor şi credincioşilor că Înaltpreasfinţitul Ioachim este rânduit Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, eparhie sufragană a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, cu jurisdicţie asupra protopopiatelor, parohiilor, mănăstirilor şi a altor aşezăminte bisericeşti din judeţul Bacău şi din partea de sud-est a judeţului Neamţ (Protopopiatul Roman). În exercitarea slujirii de Arhiepiscop, Înaltpreasfinţia Sa are darul, puterea şi îndatorirea de a rândui în conformitate cu rânduielile Sfintei Biserici Dreptmăritoare a lui Hristos: citeţi, cântăreţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi la toate bisericile din parohiile Eparhiei, stareţi şi stareţe la sfintele mănăstiri şi schituri, îndeplinind toate câte se cuvin unui ierarh pentru zidirea duhovnicească a credincioşilor încredinţaţi spre mântuire.

Înaltpreasfinţia Sa este îndatorat să păstreze neştirbită credinţa Bisericii Ortodoxe a lui Hristos chiar cu preţul vieţii sale; să dea dovadă în continuare de jertfelnicie în lucrarea pastoral-misionară şi în opera filantropică; să aibă grijă deosebită pentru construcţia de noi biserici; să sprijine viaţa parohială şi mănăstirească, să înfiinţeze grădiniţe, şcoli, aşezăminte medicale şi culturale; să manifeste atenţie deosebită faţă de pastoraţia tinerilor, a celor bătrâni şi bolnavi, a copiilor celor plecați la muncă în străinătate; să lupte pentru întoarcerea la credinţă a celor rătăciţi; să ajute pe românii ortodocşi din Covasna şi Harghita precum şi pe cei din Basarabia; să aibă dragoste faţă de toţi. Din partea Înaltpreasfinţiei Sale aşteptăm cinstire şi ascultare faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de Sinodul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, de legile creştineşti ale Ţării.

Recomandăm cu dragoste şi căldură pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioachim tuturor preoţilor şi credincioşilor din parohiile Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, precum şi tuturor vieţuitorilor sfintelor mănăstiri din această Eparhie. Înaltpreafinţia Sa vă este tuturor singur arhiereu aici pe pământ, lucrând în numele și cu puterea Arhiereului Celui veșnic, Iisus Hristos. Vă îndemnăm să-l cinstiţi cum se cuvine, să-i daţi ascultare în cele către Dumnezeu, să-l sprijiniţi să poarte întru toate crucea de arhipăstor. Sub cârmuirea Înaltpreasfinţiei Sale, vă îndemnăm să rămâneţi pe mai departe fii şi fiice ale Bisericii celei „una, sfântă, sobornicească şi apostolească”, să cinstiţi valorile familiei şi ale neamului, să păstraţi unitatea dreptei credinţe, vieţuind în pace şi bună înţelegere.

Şi astfel, cu toţii, într-un cuget şi cu o inimă, să preaslăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită. Amin.

Semnatu-s-a această gramată mitropolitană şi întăritu-s-a cu pecetea Sfintei Mitropolii a Moldovei şi Bucovinei în ziua 4, luna ianuarie, anul mântuirii 2014 de la Naşterea lui Hristos.

†TEOFAN                                         

Din milostivirea şi purtarea de grijă a lui Dumnezeu,

Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei

You may also like...