Mesaj la întronizarea noului Mitropolit Primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene

19703_p18vjssn2fjga1h581ind1h6ud9ma

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat Preafericitului Părinte Onufrie, Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine, cu ocazia întronizării ca Mitropolit Primat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Kiev, 17 august 2014:

Preafericirii Sale,

Preafericitului Părinte ONUFRIE,

Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine

Preafericirea Voastră,

Preaiubit frate întru Hristos şi coliturghisitor,

Vă felicităm călduros cu prilejul întronizării Preafericirii Voastre ca Mitropolit al Kievului şi întregii Ucraine, spre binele tuturor ortodocşilor din Ucraina, pe care îi păstoriţi împreună cu Sfântul Sinod.

În acest moment binecuvântat, privind la chemarea sfântă (cf. 1 Corinteni 1, 9) pe care Hristos Domnul V-a adresat-o şi apreciind activitatea pe care aţi împlinit-o până în prezent, avem speranţa că veţi  păstori cu multă dăruire de sine Biserica Ortodoxă din Ucraina, pe calea păcii, a comuniunii frăţeşti şi a cooperării practice pentru binele Bisericii şi al Ţării.

În efortul de renaştere al Bisericii Ortodoxe din Ucraina, după deceniile de persecuţii comuniste împotriva Bisericii, o atenţie specială a fost acordată în ultimii ani cultivării relaţiilor cu Bisericile Ortodoxe surori, în special cu cele din imediata vecinătate, cum este Biserica Ortodoxă Română, în duhul Sfinţilor Petru Movilă şi Paisie Velicicovski. Delegaţii Patriarhiei Române care au participat la diferite evenimente importante din viaţa Bisericii Ortodoxe din Ucraina au fost primiţi cu multă bucurie de către ierarhii, clerul şi credincioşii ucraineni. De asemenea, credincioşii ortodocşi ucraineni care trăiesc azi în România se bucură de atenţia părintească a Patriarhiei Române şi de sprijinul frăţesc al eparhiilor ortodoxe române. Sperăm că şi în viitor va continua buna cooperare între Bisericile noastre, mai ales în domeniul teologiei şi al culturii ortodoxe.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, având drept călăuză Sfânta Scriptură şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi, veţi putea îndruma cu multă râvnă şi înţelepciune, în dreapta credinţă, atât pe oamenii simpli, cât şi pe intelectuali, pe vârstnici şi pe tineri, pe toţi cei care au nevoie de sfatul şi binecuvântarea Preafericirii Voastre.

Cu multă bucurie, Vă dorim deplină sănătate şi mult ajutor de la Hristos Domnul, Capul Bisericii şi Mântuitorul lumii, în toată lucrarea pastorală a Preafericirii Voastre.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preafericirea Voastră!

Cu frăţească dragoste în Hristos,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Слово Блаженнейшего Даниила, Патриарха Румынской Православной Церкви, случаем интронизации Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины, Киев, 17 августа 2014 г

Его Блаженству,

Блаженнейшему ОНУФРИЮ,

Митрополиту Киевскому и всея Украины

Ваше Блаженство,

Возлюбленный о Христе собрат и сослужитель!

Сердечно поздравляю Вас случаем Вашей интронизации как Митрополита Киевского и всея Украины, на благо всех православных Украины, которых Вы, вместе с Собором архиереев, окормляете.

В этот благословенный день, взирая на Ваше святое призвание (1 Коринт. 1, 9) от Христа Господа и высоко ценя Вашу прошлую пастырскую деятельность, имею надежду, что Вы будете окормлять Украинскую Православную Церковь с той же самоотверженностью, на путь мира, братского общения и эффективного сотрудничества, во благо Церкви и Отечества.

В нелегком процессе возрождения Украинской Православной Церкви, после многих десятилетий коммунистических гонений, особенное внимание было уделено, за последние годы, развитию отношений с соседними Православными Церквами, среди которых числится и Румынская Православная Церковь, в духе святых Петра Могилы и Паисия Величсковского. Делегаты Румынского Патриархата, которые принимали участие в важных мероприятиях Украинской Православной Церкви, всегда принимались с большой радостью и гостеприимством украинскими иерархами, клириками и верующими. Также, украинские православные верующие, которые проживают сегодня в Румынии, чувствуют отеческую заботу Румынской Патриархии и братскую поддержку румынских епархиях. Надеемся, что добрые отношения между нашими Церквами продолжатся, особенно в областях богословия и православной культуры.

С помощью Бога, имея Священное Писание и учение Святых Отцов в качестве путеводителей, Вы с мудростью и ревностью сможете наставлять в правой вере простых верующих и интеллигенцию, старых и молодых, одним словом всех тех, которые нуждаются в Вашем совете и благословлении.

С огромной радостью желаем Вам доброго здравия и помощи от Христа Господа, Главы Церкви и Спасителя мира, во всем Вашем пастырском служении.

Многая и благая Вам лета, Ваше Блаженство!

С братской о Христе любовью,

† ДАНИИЛ

Патриарх Румынской Православной Церкви

You may also like...